Projektet för att införa elektronisk röstning och lagstiftning

Projektet för att införa elektronisk röstning startades år 2005. Innan projektet startades presenterades de allmänna linjerna för elektronisk röstning i justitieministeriets betänkanden.

Regeringens proposition till riksdagen om ändring av vallagen överlämnades den 10 mars 2006.

Riksdagen antog regeringens proposition den 21 september 2006, dock bl.a. med den ändringen att elektronisk röstning införs först vid kommunalvalet 2008.

Justitieministeriet har deltagit i Europarådets projekt "Setting standards in the area of e-voting" och projektet resulterade i följande rekommendation:

 
Publicerad 15.1.2016