Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2015 » Trafikverket informerar: Hur trafiksäkerheten bör beaktas vid utplacering av valreklam

Trafikverket informerar: Hur trafiksäkerheten bör beaktas vid utplacering av valreklam

Publicerad 18.2.2015  Uppdaterad 4.3.2015

Nu när riksdagsvalet 2015 närmar sig vill Trafikverket påminna om att valreklam ska placeras ut så att den inte äventyrar trafiksäkerheten eller trafikledsunderhållet. Då valaffischer sätts upp längs trafiklederna ska Trafikverkets anvisningar följas.

Enligt landsvägslagen kan valreklam placeras ut tidigast den 19 mars, d.v.s. en månad före den egentliga valdagen och avlägsnas senast en vecka efter valdagen. Den som äger affischerna är skyldig att ombesörja att de avlägsnas. Det behövs inte tillstånd av Trafikverket för att placera ut affischerna – det räcker med tillstånd av markägaren – men affischerna ska placeras ut i enlighet med Trafikverkets anvisningar. De lokala närings-, trafik- och miljöcentralerna övervakar att anvisningarna följ på deras områden.

Var man inte får placera valreklam

Valaffischernas placering får inte äventyra trafiksäkerheten. Man ska också komma ihåg säkerheten när valaffischerna placeras ut och underhålls. Valreklam får inte placeras ut invid motorvägar eller motortrafikleder, inte heller på järnvägsområden, ringvägarna i huvudstadsregionen, vid Tavastehusleden eller Skogsbackavägen

Rekommendationen är att valaffischerna för landsvägarnas del enbart placeras ut i tätorter och deras omedelbara närhet. Lämpliga platser är till exempel invid cykelvägar och på vägavsnitt som saknar vägkorsningar. I Trafikverkets anvisningar för placering av valreklam invid landsvägar finns noggranna regler för hur affischer får placeras ut i närheten av vägkorsningar (Anvisning för placering av valreklam invid trafikleder, Trafikverket 17.2.2015)

Man får inte fästa reklamer vid trafikmärken eller andra trafikanordningar, landsvägsbroar, broar som korsar en landsväg och av säkerhetsskäl inte heller över järnvägsbroar, vid järnvägsöver- och underfarter. Det är också förbjudet att fästa valreklam på landsvägars vägräcken och busshållplatsernas regnskydd.

Det är också skäl att beakta valaffischernas storlek och färg. Av trafiksäkerhets- och landskapsestetiska skäl är det förbjudet att använda reflekterande ytor eller självlysande färger på affischerna. Valaffischerna får inte till sin form, färg eller på annat vis se ut så att de kan förväxlas med trafik- eller vägmärken.

Närings- trafik- och miljöcentralen har rätt att avlägsna felplacerad valreklam

Enligt anvisningarna övervakar närings-, trafik- och miljöcentralerna att anvisningarna följs på deras områden. De har rätt att avlägsna en valaffisch invid vägen om den orsakar omedelbar fara för trafiken eller oskälig olägenhet för vägunderhållet. Fallen definieras noggrannare i anvisningarna.

Även kommunerna har egna regler om valreklam. Det behövs tillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten för att placera ut valreklam på ett detaljplaneområde.

Länkar