Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2014 » Trafikverket informerar: Trafiksäkerheten ska beaktas när valaffischer placeras ut

Trafikverket informerar: Trafiksäkerheten ska beaktas när valaffischer placeras ut

Publicerad 26.2.2014  Uppdaterad 4.3.2014

Nu när EU-valet närmar sig vill Trafikverket påminna om att valaffischerna ska placeras ut så att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller driften och underhållet av trafiklederna. Då valaffischer sätts upp längs trafiklederna ska Trafikverkets anvisningar följas

Enligt landsvägslagen kan valreklam placeras ut tidigast den 25 april, d.v.s. en månad före den egentliga valdagen och avlägsnas senast en vecka efter valdagen. Den som äger affischerna är skyldig att ombesörja att de avlägsnas. Det behövs inte tillstånd av Trafikverket för att placera ut affischerna – det räcker med tillstånd av markägaren – men affischerna ska placeras ut i enlighet med Trafikverkets anvisningar.

Valaffischernas placering får inte äventyra trafiksäkerheten. Man ska också komma ihåg säkerheten när valaffischerna placeras ut och underhålls. Valreklam får inte placeras ut invid motorvägar och motortrafikleder och inte heller på järnvägsområden. Detsamma gäller också ringvägarna inom huvudstadsregionen. Rekommendationen är att valaffischerna för landsvägarnas del enbart placeras ut i tätorter och deras omedelbara närhet. Lämpliga platser är till exempel invid cykelvägar och vägavsnitt som saknar vägkorsningar. I Trafikverkets anvisningar för placering av valreklam invid landsvägar finns noggranna regler för hur affischer får placeras ut i närheten av vägkorsningar.

Valaffischer får inte fästas på trafikmärken eller andra trafikanordningar. Av säkerhetsskäl får valaffischer inte heller fästas vid järnvägsbroar eller järnvägsöver- och underfarter.

Det är också skäl att beakta valaffischernas storlek och färg. Av trafiksäkerhets- och landskapsestetiska skäl är det förbjudet att använda reflekterande ytor eller självlysande färger på affischerna. Valaffischerna får inte till sin form, färg eller på annat vis se ut så att de kan förväxlas med trafik- eller vägmärken.

Närings-, trafik- och miljöcentralen har rätt att avlägsna valreklam

Enligt anvisningarna övervakar Närings-, trafik- och miljöcentralerna att anvisningarna följs på deras områden. De har rätt att avlägsna en valaffisch invid vägen om den orsakar omedelbar fara för trafiken eller oskälig olägenhet för vägunderhållet. Fallen definieras noggrannare i anvisningarna.

Även kommunerna har egna regler om valreklam. Det behövs tillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten för att placera ut valreklam på ett detaljplaneområde.

Anvisningar för att placera ut valreklam