Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Justitieministeriet informerar: Kommunalvalet 28.10.2012

Justitieministeriet informerar: Kommunalvalet 28.10.2012

Publicerad 25.9.2012

Kommunalvalet förrättas på söndagen den 28 oktober. I valet väljs ledamöterna till kommunernas fullmäktige samt deras ersättare för följande fyra år. I hela landet väljs totalt ca 9 700 fullmäktigeledamöter. I valet iakttas den nya kommunindelningen som träder i kraft vid ingången av nästa år och därför har kommunerna som slås samman gemensamma kandidater.

I kommunalvalet har den som senast på valdagen fyller 18 år rätt att rösta i sin hemkommun, dvs. i kommunen som den 7 september 2012 var hans eller hennes hemkommun. Antalet röstberättigade är ca 4,3 miljoner. Av dessa är 137 000 andra än finska medborgare. Röstberättigade i kommunalval är, förutom finska medborgare, de medborgare i EU-länder samt isländska och norska medborgare som har hemkommun i Finland. Andra utlänningar är röstberättigade om de har haft hemkommun i Finland i minst två år.

Befolkningsregistercentralen skickar i september-oktober till alla som har rätt att rösta och vars adress finns i befolkningsdatasystemet ett meddelandekort (anmälan om rösträtt). På meddelandekortet står var väljaren kan rösta på valdagen. Med kortet skickas dessutom anvisningar om hur det går till att rösta samt en förteckning över de förhandsröstningsställen som finns i väljarens hemkommun och i närheten av den.

Väljarna ska ha med sig ett identitetsbevis vid röstningen. På valdagen den 28 oktober kan väljarna rösta enbart i vallokalen som anges på meddelandekortet. Vallokalerna är öppna mellan klockan 9 och 20. Väljaren får rösta enbart på en kandidat som ställts upp i den egna kommunen.

Information om förhandsröstningsställena på webben och på servicenumret
Förhandsröstning ordnas i Finland den 17-23 oktober och utomlands den 17-20 oktober. En del av förhandsröstningsställena är dock öppna under en kortare tidsperiod. På förhand är det möjligt att rösta på vilket allmänt förhandsröstningsställe som helst i Finland eller utomlands. På förhandsröstningsstället finns en kandidatbok av vilken framgår vilka kandidater som ställts upp i väljarens kommun.

Information om var förhandsröstningsställena ligger och när de är öppna finns på webbplatsen www.vaalit.fi. Information ges också på det avgiftsfria servicenumret 0800 9 4771.

Väljare vars rörelseförmåga är så begränsad, att de inte utan stora svårigheter kan ta sig till ett förhandsröstningsställe eller till vallokalen på valdagen, kan rösta på förhand i sitt eget hem. En närståendevårdare som bor i samma hushåll får under vissa förutsättningar rösta i samband med hemmaröstningen. Anmälan till hemmaröstning ska lämnas in till centralvalnämnden i den egna kommunen senast den 16 oktober före klockan 16.

Resultatuppgifterna tillgängliga i flera olika filformat
Kommunernas centralvalnämnder strävar efter att förhandsrösterna är räknade före klockan 20 på valdagen. Den preliminära räkningen av valdagens röster inleds genast efter att vallokalerna har stängts. De preliminära resultaten i kommunerna är vanligen klara ca klockan 22. I större städer kan rösträkningen dock ta längre tid och resultatet blir klart först vid midnatt.

När den preliminära räkningen är klar publiceras resultatuppgifterna på www.vaalit.fi i flera olika filformat. Medborgarna, företag och organisationer kan fritt använda dessa uppgifter för sina egna analyser.

När kontrollräkningen är klar fastställer centralvalnämnden valresultatet på onsdagen den 31 oktober efter klockan 18.

De som valts till fullmäktigeledamöter och till ersättare ska lämna in en redovisning om sin valfinansiering till statens revisionsverk. Redovisningen ska lämnas in senast den 31 december 2012 och den är offentlig. Kandidaterna har dock också möjlighet att lämna in en frivillig förhandsredovisning om sina valkostnader till statens revisionsverk.

Valinformation även per post och på Facebook
Justitieministeriet skickar ett brev med information kommunalvalet till ca 51 000 unga, som nu för första gången kan utöva sin rösträtt. Valwebbplatsen vaalit.fi finns också på Facebook www.facebook.com/vaalit.fi . Målgruppen är i synnerhet unga väljare.

Till invandrare ges information om val genom att utbilda s.k. demokratiambassadörer, som ska sprida information om val inom sina egna organisationer och nätverk. På valwebbplatsen www.vaalit.fi finns information om kommunalvalet på ca 20 språk. Utöver finska, svenska, de samiska språken, karelska och romani finns information på albanska, arabiska, engelska, spanska, kinesiska, kurdiska (sorani), franska, tyska, somaliska, thai, turkiska, ryska, vietnamesiska och estniska.

På valwebbplatsen finns också filmer om kommunalval på klarspråk. En tryckt broschyr på lättläst språk skickas i samarbete med Selkokeskus till grupper med särskilda behov. På valwebbplatsen finns dessutom filmer om kommunalval på finskt och finlandssvenskt teckenspråk.

Information om kandidaterna produceras också i en form som är tillgänglig för synskadade, dvs. som en bandinspelning och i punktskrift. Tjänsten produceras i samarbete med Synskadades Centralförbund r.f.

Kommunalvalet lyfts fram också med hjälp av ett TV-informationsinslag som producerats i samarbete med Finlands Kommunförbund.

Ytterligare upplysningar:
valdirektör Arto Jääskeläinen, tfn 02951 50128
konsultativ tjänsteman Jussi Aaltonen, tfn 02951 50560
e-post: förnamn.efternamn@om.fi

Resultat- och informationstjänst på www.vaalit.fi:

På justitieministeriets valwebbplats www.vaalit.fi finns information om kommunalvalet på 20 språk samt bl.a. information om förhandsröstningsställena och deras öppettider

  • kandidatuppgifterna och -numren enligt kommun publiceras på torsdagskvällen den 27.9. Följande dag den 28.9 publiceras kandidatuppgifterna även i CSV-format.

  • det dagliga antalet väljare som röstat på förhand enligt kommun, enligt valkrets och i hela landet publiceras varje förhandsröstningsdag ca kl. 13, kl. 18 och kl. 21. På lördag och söndag uppdateras uppgifterna enbart kl. 17.

  • på valdagskvällen den 28.10 publiceras röstetalen i kommunerna, i valkretsarna och i hela landet samt namnen på de invalda i varje kommun allt efter som den preliminära rösträkningen framskrider. När den preliminära räkningen är klar publiceras alla kandidaters röstetal i kommunerna och röstningsområdena.

  • när den preliminära räkningen är klar publiceras resultaten även i CSV- och XML -format.

  • de fastställda resultaten publiceras den 31 oktober när kontrollräkningen är klar. Resultatuppgifterna finns tillgängliga först när alla kommuner har fastställt resultatet.