Första sidan » Aktuellt » Arkiv för nyheter » 2012 » Trafikverket informerar: Noggrannhet krävs då valaffischer placeras ut längs vägarna

Trafikverket informerar: Noggrannhet krävs då valaffischer placeras ut längs vägarna

Publicerad 20.9.2012

Då kommunalvalet närmar sig vill Trafikverket påminna om att valaffischerna ska placeras ut så att de inte äventyrar trafiksäkerheten eller vägunderhållet. Då valaffischer sätts upp längs landsvägarna ska Trafikverkets anvisningar följas.

Enligt landsvägslagen kan valreklam placeras ut tidigast den 28 september, d.v.s. en månad före valet och reklamen ska avlägsnas senast en vecka efter valdagen. Den som äger affischerna är skyldig att ombesörja att de avlägsnas. Det behövs inte tillstånd av Trafikverket för att placera ut affischerna – det räcker med tillstånd av markägaren – men affischerna ska placeras ut i enlighet med Trafikverkets anvisningar.

Det är förbjudet att placera ut valreklam invid motorvägar och motortrafikleder. Enligt rekommendationen bör valaffischer enbart placeras ut i närheten av tätorter eller i deras omedelbara närhet. Lämpliga platser är till exempel invid cykelvägar och sådana vägavsnitt som saknar vägkorsningar. Det finns noggranna regler för hur affischer får placeras ut i närheten av vägkorsningar i Trafikverkets anvisningar för placering av valreklam invid landsvägar.

Valaffischer får inte fästas på trafikmärken eller apparatur som används för trafikstyrning. Av säkerhetsskäl får valaffischer inte heller fästas vid en järnvägsöver- eller underfart.

Det är också skäl att beakta valaffischernas storlek och färg. Av trafiksäkerhets- och landskapsestetiska skäl är det förbjudet att använda reflekterande ytor eller självlysande färger på affischerna. Det får inte heller finnas någon risk för att valaffischerna som placeras ut till sin form, färg eller på annat vis ser ut så att de kan förväxlas med trafik- eller vägmärken.

Närings- trafik- och miljöcentralen har rätt att avlägsna en valreklam

Enligt anvisningarna övervakar Närings-, trafik- och miljöcentralen att anvisningarna följs på dess område. Den har rätt att avlägsna en valaffisch invid vägen om den orsakar omedelbar fara för trafiken eller oskälig olägenhet för vägunderhållet. Fallen definieras noggrannare i anvisningarna.

Även kommunerna har regler om valreklam. Det behövs tillstånd av byggnadstillsynsmyndigheten för att placera valreklam på ett detaljplaneområde.

Anvisningar för placering av valreklam