Vaalilainsäädäntö

1. Perustuslaki

  • Suomen Perustuslaki (731/1999) : 14 § Vaali- ja osallistumisoikeudet, 24 § Eduskunnan kokoonpano ja vaalikausi, 25 § Eduskuntavaalien toimittaminen, 26 § Ennenaikaisten eduskuntavaalien määrääminen, 27 § Vaalikelpoisuus ja kelpoisuus edustajantoimeen, 28 § Edustajantoimen keskeytyminen sekä siitä vapauttaminen ja erottaminen, 53 § Kansanäänestys ja kansalaisaloite, 54 § Tasavallan presidentin valinta, 55 § Presidentin toimikausi

2. Kuntalaki

  • Kuntalaki (410/2015) : 15 § Kuntavaalit, 16 § Valtuutettujen lukumäärä, 17 § Varavaltuutetut, 20 § Äänioikeus kuntavaaleissa, 21 § Äänestysoikeus kunnallisessa kansanäänestyksessä, 24 § Kunnallinen kansanäänestys, 25 § Kansanäänestysaloite, 71 § Yleinen vaalikelpoisuus, 72 § Vaalikelpoisuus valtuustoon
  • HE 268/2014 v.p.

3. Vaalilaki

4. Vaalirahoituslaki

5. Puoluelaki

6. Kansanäänestyslait

7. Vaalisäännöksiä muussa lainsäädännössä

8. Euroopan unionin vaaleja ja puolueita koskeva lainsäädäntö

  • Sopimus Euroopan unionista (SEU) 9, 10 ja 14 artiklat sekä sopimus Euroopan unionin toiminnasta (SEUT) 20, 22 ja 223 artiklat.
  • Euroopan unionin vaalisäädös 76/787/EHTY, ETY, Euratom, luettavissa Euroopan parlamentin sivuilla
  • Neuvoston direktiivi 93/109/EY niille unionin kansalaisille, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta eivät ole sen kansalaisia, Euroopan parlamentin vaaleissa kuuluvaa äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä. Direktiivin muutos: Neuvoston direktiivi 2013/1/EU (pdf, 0.7 Mt)
  • Neuvoston direktiivi 94/80/EY niiden unionin kansalaisten kunnallista äänioikeutta ja vaalikelpoisuutta koskevista yksityiskohtaisista säännöistä, jotka asuvat jäsenvaltiossa, mutta jonka kansalaisia he eivät ole.
  • Euroopan parlamentin ja neuvoston asetus (EU, EURATOM) n:o 1141/2014 Euroopan tason poliittisten puolueiden ja Euroopan tason poliittisten säätiöiden perussäännöistä ja rahoituksesta.

9. Oikeusministeriön päätökset

10. Valtioneuvoston asetukset


 
Julkaistu 8.2.2018