Äänioikeus ja äänioikeusrekisteri

Äänioikeus

Presidentinvaalissa on äänioikeutettu asuinpaikasta riippumatta jokainen Suomen kansalainen, joka viimeistään ensimmäisen vaalin vaalipäivänä täyttää 18 vuotta.

Äänioikeusrekisteri

Väestörekisterikeskus laatii äänioikeutetuista atk-perusteisen rekisterin (äänioikeusrekisteri) 46. päivänä ennen vaalipäivää. Äänioikeusrekisteriin otetaan jokaisesta äänioikeutetusta ne tiedot (muun muassa nimi, henkilötunnus, vaalipiiri, kotikunta ja äänestyspaikka), jotka olivat väestötietojärjestelmässä 51. päivänä ennen vaalipäivää.

Äänioikeusrekisteri on julkisesti nähtävillä maistraateissa 41. päivästä ennen vaalipäivää alkaen. Jokaiselle rekisteriin otetulle postitetaan lisäksi viimeistään 24. päivänä ennen vaalipäivää ilmoitus äänioikeudesta (ilmoituskortti), jossa mainitaan muun muassa vaalipäivä, ennakkoäänestyspäivät, äänioikeutetun äänestyspaikan osoite sekä vaaliviranomaisten yhteystiedot. Äänioikeusrekisteristä tulostetaan myöhemmin vaaliluettelot vaalipäivän äänestyspaikoille.

Äänioikeusrekisterin oikaisuvaatimukset

Oikaisuvaatimus voidaan tehdä oikeusministeriön päätöksellä (802/1998) vahvistetun kaavan mukaisella lomakkeella. Maistraatti ratkaisee oikaisuvaatimukset viimeistään 13. päivänä ennen vaalipäivää. Maistraatin päätökseen tyytymätön voi hakea siihen valittamalla muutosta alueelliselta hallinto-oikeudelta viimeistään 7. päivänä siitä, kun sai päätöksen tiedoksi.

Hallinto-oikeuden päätökseen ei saa hakea valittamalla muutosta. Korkeimmalle hallinto-oikeudelle voidaan kuitenkin valittaa ns. ylimääräisin muutoksenhakukeinoin eli tekemällä kantelu taikka hakemus hallintopäätöksen purkamiseksi tai menetetyn määräajan palauttamiseksi. Ylimääräinen muutoksenhaku tulee käytännössä erittäin harvoin kysymykseen.

Äänioikeusrekisterin lainvoimaisuus

Äänioikeusrekisteri tulee lainvoimaiseksi 12. päivänä ennen vaalipäivää kello 12. Rekisteriä on tämän jälkeen noudatettava muuttamattomana, toisin sanoen ketään henkilöä ei enää saa poistaa rekisteristä eikä lisätä siihen eikä myöskään rekisterissä olevia tietoja voi muuttaa. Poikkeuksen tästä voivat tehdä ainoastaan ne tapaukset, joissa hallinto-oikeus tai korkein hallinto-oikeus antaa päätöksensä vasta äänioikeusrekisterin lainvoimaiseksi tulon jälkeen. Tällöin esimerkiksi hallinto-oikeuden päätöksellä äänioikeusrekisteriin lisätty henkilö saa äänestää vaalissa, mutta hänen on otettava päätös mukaansa äänestyspaikalle ja esitettävä se vaaliviranomaisille.

Vuoden 2018 presidentinvaalin aikataulua:

  • Äänioikeusrekisteri perustetaan keskiviikkona 13.12.2017 niiden tietojen perusteella, jotka olivat väestötietojärjestelmässä perjantaina 8.12.2017.
  • Äänioikeusrekisteri maistraateissa nähtävänä maanantaista 18.12.2017 lukien.
  • Ilmoituskortit lähetetään äänioikeutetuille viimeistään torstaina 4.1.2018.
  • Oikaisuvaatimukset tehtävä maistraatille viimeistään perjantaina 12.1.2018.
  • Maistraatin ratkaisut viimeistään maanantaina 15.1.2018.
  • Äänioikeusrekisteri lainvoimainen tiistaina 16.1.2018 klo 12.

Äänioikeusrekisterin oikaisuvaatimuslomake

 
Julkaistu 13.12.2017