Ennakkoäänestys kotimaassa

Kotimaan ennakkoäänestys toimitetaan

  • yleisissä ennakkoäänestyspaikoissa,
  • erityisissä ennakkoäänestyspaikoissa sekä
  • kotiäänestyksenä .

Kotimaan yleiset ennakkoäänestyspaikat

Kotimaan yleisiä ennakkoäänestyspaikkoja ovat kunnan määräämät virastot, postikonttorit ja muut paikat. Yleisessä ennakkoäänestyspaikassa voi äänestää kuka tahansa äänioikeutettu riippumatta siitä, missä kunnassa hän asuu. Esimerkiksi helsinkiläinen äänioikeutettu voi äänestää ennakkoon Vaasassa olevassa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa.

Näin äänestät kotimaan yleisessä ennakkoäänestyspaikassa:


Erityiset ennakkoäänestyspaikat (laitokset)

Henkilö, jonka kyky liikkua ja toimia on siinä määrin rajoittunut, ettei hän pääse kotimaan ennakkoäänestyspaikkaan tai vaalipäivänä äänestyspaikkaan ilman kohtuuttomia vaikeuksia, saa äänestää ennakkoon kotonaan siten, että hänen luokseen saapuu vaalitoimitsija ottamaan äänestyksen vastaan.

Äänestäjän on ilmoitettava oman kuntansa keskusvaalilautakunnalle siitä, että hän haluaa äänestää kotonaan. Ilmoitus tulee tehdä viimeistään tiistaina 12. päivänä ennen vaalipäivää ennen kello 16. Äänestäjän puolesta ilmoituksen voi tehdä myös hänen valitsemansa henkilö. Ilmoitus voidaan tehdä joko kotiäänestyslomakkeella tai puhelimitse (keskusvaalilautakunnan puhelinnumero löytyy äänestäjälle postitse saapuneesta ilmoituskortista).

Kotiäänestyksen yhteydessä voi äänestää myös kotiäänestäjän kanssa samassa taloudessa asuva omaishoidon tuesta annetussa laissa (937/2005) tarkoitettu omaishoitaja. Omaishoitajan äänestämisestä on ilmoitettava kunnan keskusvaalilautakunnalle samalla kun ilmoittautuminen kotiäänestykseen tehdään.

  • Vuoden 2012 presidentinvaalin toisessa vaalissa kotiäänestykseen ilmoittautumisen määräaika on tiistai 24.1.2012 ennen kello 16.


Kotiäänestyslomake
pdf-muodossa (pdf, 0.1 Mt)
word-muodossa (doc, 0.05 Mt)

Keskusvaalilautakuntien yhteystiedot 
Julkaistu 28.1.2016