Valtiovarainministeriö tiedottaa: Pormestarin ja alueellisten toimielinten suorista vaaleista lausuntoyhteenveto – esitystä ei viedä tässä vaiheessa eteenpäin

Julkaistu 4.12.2015

Lausuntoyhteenveto suoran pormestarivaalin sekä kunnanosavaalit mahdollistavasta lainsäädännöstä on valmistunut. Selvä enemmistö lausunnonantajista katsoi, että pormestarin suora vaali ja alueellisten toimielinten valitseminen suorilla vaaleilla tulisi mahdollistaa lainsäädännössä.

Suuri osa lausunnonantajista esittää kuitenkin, ettei ehdotettuja muutoksia tulisi toteuttaa ennen kuin parhaillaan vireillä olevien valtakunnallisten uudistusten vaikutukset kuntien tehtäviin ja rooliin tulevaisuudessa ovat tiedossa.

Vaikka lausunnon antaneet kunnat pääosin kannattavat suoran pormestarinvaalin ja kunnanosavaalit mahdollistavaa lainsäädäntöä, harvat kunnat pitävät sitä oman kuntansa kannalta tarpeellisena. Ainoastaan seitsemän kuntaa näki mahdollisena suoran pormestarin vaalin ja kuusi kuntaa kunnanosavaalien käyttöön ottamisen kunnassaan tulevaisuudessa.

Jatkotyö tehdään osana Tulevaisuuden kunta -hanketta

Lausunnolla olleiden lakimuutosten tarvetta arvioidaan vuoden 2016 alussa käynnistyvässä Tulevaisuuden kunta –hankkeessa. Lakimuutosten jatkovalmistelussa tulee ottaa huomioon sosiaali- ja terveydenhuollon uudistus, itsehallintoalueiden perustaminen ja aluehallintouudistusta koskeva kokonaisuus, jotka linjataan keväällä 2016. Tämän perusteella on mahdollista arvioida suoria vaaleja koskevien lakimuutosten tarvetta suhteessa kunnan rooliin, asemaan, tehtäviin, johtamiseen sekä asukkaiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien kokonaisuuteen.

Taustaa

Kuntalain kokonaisuudistuksen yhteydessä linjattiin valmisteltavaksi erikseen suoran pormestarinvaalin ja kunnanosavaalien mahdollistamista lainsäädännössä. Valtiovarainministeriön asettama työryhmä julkaisi ehdotuksensa tarvittavista lainsäädäntömuutoksista huhtikuussa 2015 (tiedote lausuntopyynnöstä).

Työryhmän ehdotuksista pyydettiin lausunnot muun muassa kunnilta, ministeriöiltä, rekisteröidyiltä puolueilta, Suomen Kuntaliitolta ja eräiltä järjestöiltä. Lausuntoja saatiin yhteensä 92, joista 79 kunnilta ja 13 muilta tahoilta.

Lisätietoja: Lainsäädäntöneuvos Eeva Mäenpää, puh. 02955 30266

Yhteenveto pormestarin ja alueellisten toimielinten suoria vaaleja koskevista lausunnoista