Oikeusministeriö tiedottaa: Kunnallisvaalit 28.10.2012

Julkaistu 25.9.2012

Kunnallisvaalit toimitetaan sunnuntaina 28. lokakuuta. Vaaleissa valitaan kuntiin neljäksi vuodeksi valtuuston jäsenet ja varajäsenet. Koko maassa valtuutettuja valitaan yhteensä noin 9 700. Vaalit toimitetaan ensi vuoden alusta voimaan tulevaa kuntajakoa noudattaen, joten yhdistyvissä kunnissa on yhteiset ehdokkaat.

Henkilöllä, joka täyttää viimeistään vaalipäivänä 18 vuotta, on kunnallisvaaleissa äänioikeus siinä kunnassa, jossa hänellä oli kotipaikka 7. syyskuuta 2012. Äänioikeutettuja on noin 4,3 miljoonaa. Heistä muita kuin Suomen kansalaisia on noin 137 000. Suomen kansalaisten ohella äänioikeutettuja ovat ne EU-maiden sekä Islannin ja Norjan kansalaiset, joilla on kotikunta Suomessa. Muut ulkomaalaiset ovat äänioikeutettuja, jos heillä on ollut kotikunta Suomessa vähintän kahden vuoden ajan.

Kaikki äänioikeutetut, joiden osoite on väestötietojärjestelmässä, saavat syys-lokakuussa Väestörekisterikeskukselta ilmoituskortin (ilmoitus äänioikeudesta). Ilmoituskortissa on tieto omasta äänestyspaikasta vaalipäivänä. Lisäksi mukana on äänestysohjeita sekä luettelo äänestäjän kotikunnan ja lähialueen ennakkoäänestyspaikoista.

Äänestäjän on esitettävä henkilöllisyystodistus äänestämisen yhteydessä. Vaalipäivänä 28. lokakuuta saa äänestää vain ilmoituskorttiin merkityssä äänestyspaikassa. Äänestyspaikat ovat avoinna kello 9-20. Vaaleissa saa äänestää oman kunnan ehdokasta.

Ennakkoäänestyspaikat netistä ja puhelinpalvelusta
Ennakkoäänestys on kotimaassa 17.-23. lokakuuta ja ulkomailla 17.-20. lokakuuta. Ajanjakso on kuitenkin lyhyempi osassa ennakkoäänestyspaikkoja. Ennakkoon voi äänestää missä tahansa yleisessä ennakkoäänestyspaikassa kotimaassa tai ulkomailla. Ennakkoäänestyspaikassa on kirja, josta äänestäjä saa tiedot oman kuntansa ehdokkaista.

Ennakkoäänestyspaikkojen sijainnista ja aukioloajoista on tiedot verkkosivuilla www.vaalit.fi. Tietoa saa myös maksuttomasta vaalipalvelunumerosta 0800 9 4770.

Jos äänioikeutetun liikuntakyky on rajoittunut siinä määrin, ettei hän pääse ennakkoäänestys- tai vaalipäivänä äänestyspaikalle ilman kohtuuttomia vaikeuksia, hän saa äänestää ennakkoon kotonaan. Samassa taloudessa asuva omaishoitaja voi tietyin edellytyksin äänestää samassa yhteydessä. Kotiäänestykseen on ilmoittauduttava kotikunnan keskusvaalilautakunnalle viimeistään 16. lokakuuta ennen kello 16.

Tulostiedot aiempaa laajemmin
Kunkin kunnan keskusvaalilautakunta pyrkii laskemaan ennakkoäänet vaalipäivänä kello 20:een mennessä. Heti vaalihuoneistojen sulkemisen jälkeen aloitetaan vaalipäivän äänten alustava laskenta. Alustavat kuntakohtaiset tulokset ovat useimmissa kunnissa valmiit noin kello 22, mutta suurissa kaupungeissa laskenta voi kestää puolille öin.

Alustavan laskennan valmistuttua www.vaalit.fi julkaistaan vaalien tulostiedot aiempaa laajemmin eri tiedostomuodoissa. Tiedot ovat vapaasti käytettävissä kansalaisten, yritysten ja yhteisöjen omiin analyyseihin.

Tarkastuslaskennan valmistuttua kunnan keskusvaalilautakunta vahvistaa vaalien tuloksen keskiviikkona 31. lokakuuta kello 18 jälkeen.

Valtuutetuiksi ja varavaltuutetuiksi valittujen on tehtävä ilmoitus vaalirahoituksestaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle. Ilmoitus on annettava viimeistään 31. joulukuuta 2012 ja se on julkinen. Kukin ehdokas voi halutessaan tehdä myös vapaaehtoisen ennakkoilmoituksen vaalimenoistaan Valtiontalouden tarkastusvirastolle.

Vaalitietoa jaetaan myös kirjeitse ja Facebookissa
Oikeusministeriö lähettää kunnallisvaaleista kirjeen noin 51 000 nuorelle, jotka pääsevät nyt ensimmäistä kertaa käyttämään äänioikeuttaan. Vaalit.fi -verkkosivusto on mukana myös Facebookissa www.facebook.com/vaalit.fi . Kohderyhmänä ovat erityisesti nuoret äänestäjät.

Maahanmuuttajille jaetaan vaalitietoa kouluttamalla ns. demokratialähettiläitä, jotka välittävät tietoa vaaleista ja osallistumisesta omissa järjestöissään ja verkostoissaan. Vaalisivuilla www.vaalit.fi on saatavilla tietoa kunnallisvaaleista kahdellakymmenellä eri kielellä. Suomen, ruotsin, saamenkielten, karjalan ja romanin lisäksi kielinä ovat albania, arabia, englanti, espanja, kiina, kurdi (sorani), ranska, saksa, somali, thai, turkki, venäjä, vietnam ja viro.

Selkokieliset videot kunnallisvaaleissa äänestämisestä löytyvät vaalisivuilta. Painettu selkokielinen esite lähetetään erityisryhmille yhteistyössä Selkokeskuksen kanssa. Samoin viittomakieliset videot suomeksi ja suomenruotsiksi ovat vaalisivuilla.

Ehdokastiedot tuotetaan näkövammaisille äänitteenä ja pistekirjoituksella. Palvelu toteutetaan yhteistyössä Näkövammaisten Keskusliiton kanssa.

Lisäksi kunnallisvaaleja tuodaan esille tv-tietoiskulla, joka on tuotettu yhdessä Suomen Kuntaliiton kanssa.

Lisätietoja:
vaalijohtaja Arto Jääskeläinen, puh. 02951 50128
neuvotteleva virkamies Jussi Aaltonen, puh. 02951 50560
sähköposti: etunimi.sukunimi@om.fi

Tulos- ja tietopalvelut www.vaalit.fi -sivuilla:

Oikeusministeriön vaalisivuilla www.vaalit.fi on tietoa kunnallisvaaleista 20 eri kielellä sekä mm. tiedot ennakkoäänestyspaikoista ja niiden aukioloajoista.

  • tiedot ehdokkaista ja ehdokasnumerot kunnittain ovat saatavilla torstaina 27.9. illalla. Seuraavana päivänä 28.9. ehdokastiedot tulevat saataville myös CSV-tiedostomuodossa.

  • jokaisena ennakkoäänestyspäivänä noin klo 13, klo 18 ja klo 21 kerrotaan ennakkoon äänestäneiden määrät kunnissa, vaalipiireissä ja koko maassa. Lauantaina ja sunnuntaina tiedot päivitetään vain klo 17.

  • vaali-iltana 28.10. kerrotaan alustavan laskennan edistymisen mukaisesti tulokset kunnissa, vaalipiireissä ja koko maassa sekä valittujen ehdokkaiden nimet kussakin kunnassa. Kun alustava laskenta on kokonaan valmis, kerrotaan kaikkien ehdokkaiden äänimäärät kunnissa ja niiden äänestysalueilla.

  • alustavan laskennan valmistuttua tulokset julkaistaan myös CSV- ja XML -tiedostomuodossa.

  • vahvistetut tulokset päivitetään tarkastuslaskennan valmistuttua 31. lokakuuta. Tulostiedostot ovat saatavilla vasta sen jälkeen, kun kaikki kunnat ovat vahvistaneet tuloksen.